INSCRIPCIÓ ESCOLA BISBAT D’EGARA

Nom infant (obligatori):

1º Cognom (obligatori):

2º Cognom (obligatori):

Data de naixement (Any-mes-dia) (obligatori):

Curs 2017/2018 (obligatori): Classe (obligatori):

Tipus de via:
Adreça: Número: Pis: Porta: CP:

Email (obligatori): Altre Email:

Familia monoparental?
No

Nom mare/pare/tutor (obligatori):
Telèfon (obligatori):

Nom mare/pare/tutor:
Telèfon:

Altre telèfon:

Nº targeta CATSALUT (obligatori)*:
14 caràcters restants

Acollida matinal (8:00h a 9:00h ó de 7:30h a 9:00h):
7:30 a 9:008:00 a 9:00

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresServei esporàdic

Acollida matinal (7:00h a 9:00h):

Berenateca ( DLL a DJ de 16:30 a 17:15, DV de 16:30 a 18:00):
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres

Activitats de tarda (16:30 a 18:00):
Juga i aprènEscola esportiva

Juga i aprèn: programa d'activitats extraescolars (16:30 a 18:00):

Dilluns:

Dimarts:

Dimecres:

Dijous:

Escola esportiva: (16:30 a 18:00):

Dilluns:

Dimarts:

Dimecres:

Dijous:

Participarà el dissabte a les competicions?*
No

* La quota no inclou el pagament de l'assegurança del Consell Esportiu ni del vestuari
* Els infants que siguin de mútua privada i facin competició han de pagar un suplement de 4,00 euros

Foto obligatoria si es fa competició: (foto format DNI)

Indiqueu les talles (en el cas que faci competició):

Samarreta: Pantalons:

L'infant marxa sol/a?
No

Amb Qui? Nom: DNI:

Dades bancàries (obligatori):
ES 2 4 4 4 4 4 caràcters restants

Informació Sanitària:

Malalties:

Al.lèrgies:

Medicació:

Altres observacions:

Jo amb DNI com a mare/pare/tutor-a i jo amb DNI com a mare/pare/tutor-a autoritzem al nostre/meu fill/a a participar a les activitats extraescolars que organitza l'Eina Cooperativa i confirmo que no té cap malaltia que li privi de fer-la. L'EINA, SCCL disposa d’un espai web www.einacooperativa.coop i participa a xarxes socials, a més d’altres elements de comunicació com memòries, revistes/publicacions d'àmbit educatiu o presentacions digitals on informa i es fa difusió de les activitats gestionades per L'EINA, SCCL. En aquests mitjans s’hi poden publicar imatges o filmacions en les quals apareguin, individualment o en grup, usuaris realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, L'EINA, SCCL sol•licita el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar imatges o vídeos on aparegui el nen/a usuari de les activitats o bé hi sigui clarament identificable. SINO autoritzem l’ús de la imatge.

He llegit i accepto les condicions (Obligatori marcar): Condicions del servei

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti passaran a formar part d’un fitxer del qual n’és responsable L'EINA COOPERATIVA SCCL per a la gestió, prestació i informació d’activitats relacionades amb el lleure per a infants i joves (casals, tallers, extraescolars, colònies, activitats lúdiques dirigides, menjadors, serveis d'acollida i tot tipus d'activitats on es necessiti monitoratge) i que porta a terme L'EINA COOPERATIVA SCCL. Així mateix, mitjançant la present vostè dóna el seu consentiment per que les dades personals que ens faciliti puguin ser cedides única i exclusivament en aquells casos que sigui necessari, a AMPA, professionals i/o centres mèdics, així com a les entitats públiques que col•laborin econòmicament (de forma total o parcial) en les activitats en les que participa l’usuari. Així mateix, l’informem de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant de L'EINA COOPERATIVA SCCL mitjançant escrit (C. Pamplona núm. 21, 08227 - Terrassa) o correu electrònic ( info@einacooperativa.coop )

captcha

Important: Rebreu un mail de confirmació. Si no el trobeu a la safata d'entrada, verifiqueu a la safata de correo brossa del vostre mail.