ESTUDI ASSISTIT
El Projecte d’estudi assistit – biblioteca de reforç està dirigit a donar resposta a les mancances socioeducatives dels infants i joves, especialment associades a la manca d’hàbits d’estudi, l’adquisició de valors convivencials i dificultats d’expressió escrita i oral en llengua catalana.Aquest projecte s’organitza en dos espais diferenciats:
– Tallers d’estudi assistit, amb un caire més lúdic i on es treballen els valors, hàbits i la expressió i comprensió.
– Biblioteca de reforç, que faciliti l’ús d’aquest recurs del centre i aporti un espai adequat per fer els deures.

Els Tallers d’estudi assistit es desenvolupen amb força implicació del professorat dels centres, ja que són ells els encarregats de fer les derivacions i seguiments a la pròpia aula dels infants i joves usuaris.

La duració dels tallers és de 1, 5 a 2,5 hores, sempre fora de l’horari lectiu. Els monitors/es estan titulats per al desenvolupament de les activitats dels tallers.

A TENIR EN COMPTE
La metodologia de treball s’ha adapta a les necessitats i recursos particulars de cada centre, tot i que amb trets comuns:
– Distribució dels infants segons el nivell educatiu al que pertanyen o, en cas necessari, en funció del cicle.
– Treball amb dinàmiques lúdiques (jocs, contes, etc.) sempre que sigui possible i tenint en compte que l’activitat es realitza fora de l’horari lectiu.
– Es treballarà amb ràtios no superiors al 16 infants per monitor/a de reforç.
– Es fa un seguiment trimestral amb el centre i l’equip de monitors/es que hi treballen als tallers.