MENJADORS ESCOLARS
El servei de menjador escolar facilita la conciliació dels horaris laborals amb la vida familiar, sense oblidar la seva funció educadora. La nostra gestió dels menjadors escolars es caracteritza per posar l’accent en tres eixos:• Adquirir hàbits, habilitats i destreses respecte a l’hora de dinar i les activitats de lleure.
• Aprendre informacions i coneixements sobre aspectes bàsics de l’alimentació així com de nous jocs i activitats de temps lliure.
• Desenvolupar actituds i valors positius respecte a l’acte de menjar i les activitats de temps lliure, així com vers els companys/es i personal de l’escola.

El projecte educatiu del menjador el desenvolupa un coordinador/a pedagògica, vetllant per que es mantingui la línia educativa de l’escola. A més a més, s’encarrega de potenciar la reflexió pedagògica en el si de l’equip i vetlla per la seva formació i necessitats.
El responsable del menjador és l’encarregat de dirigir l’equip de monitors/es i marcar la línia pedagògica i educativa del menjador, amb capacitats i recursos propis per sortir de la multiplicitat de situacions que es presenten.
L’equip de monitors/es té una funció exclusivament educativa. Aquests, a banda de ser els responsables directes del bon funcionament de les activitats i nois/es que tenen al seu càrrec, també són co-responsables del projecte general del centre.

A TENIR EN COMPTE
El servei de menjador està adaptat a les especificitats de cada grup d’edat, tenint en compte tant l’horari de menjador com el temps lliure un cop finalitzat.L’avaluació continuada del servei té un pes important per al seu desenvolupament. Es fa un seguiment amb l’equip de monitors/es, el Centre i les famílies, amb periodicitat setmanal, trimestral i semestral.